Upravit stránku

Nyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban „GDPR”) értelmében, valamint az adatalanyok tájékoztatásáról.

I. Adatkezelő

Adatkezelő:
AutoMax Hungary Kft.
Kelenhegyi út 60. B. ép.
1118 Budapest
Adószám: 26327532-2-43
(a továbbiakban „adatkezelő”)

ezúton a GDPR 12. cikkével összhangban tájékoztatja az adatalanyokat személyes adataik feldolgozásáról és jogaikról.

II. Az adatfeldolgozás terjedelme

A személyes adatok feldolgozására a konkrét adatalany által az adatkezelővel megkötött szerződéssel vagy más jogviszonnyal kapcsolatosan az adatkezelő rendelkezésére bocsátott terjedelemben, vagy az adatkezelő által az érvényes jogszabályokkal, illetve törvényi kötelességei teljesítésével összhangban más módon összegyűjtött terjedelemben kerül sor.

III. Személyes adatok forrása

 • közvetlenül az adatalanyoktól (pl. beregisztrálás, e-mailek, telefon, chat, weboldalak, kapcsolattartási űrlap, közösségi hálók, névjegykártyák, szerződések, hozzájárulások, az adatkezelő műszaki cikkeivel készített videofelvétel stb. útján)
 • közhiteles nyilvántartásból - jelen dokumentum célját tekintve közhiteles nyilvántartásnak minősül:
  • a jogi és természetes személyek közhiteles nyilvántartásairól szóló, hatályos szerkesztésű 304/2013 Tt. törvény szerinti közhiteles nyilvántartás, azaz szövetségi nyilvántartás, alapítványi nyilvántartás, tulajdonosi nyilvántartás, cégnyilvántartás és közhasznú társaságok nyilvántartása;
  • az alapvető nyilvántartásokról szóló hatályos szerkesztésű 111/2009 Tt. sz. törvény szerinti egyéb nyilvántartások

IV. Az adatkezelő által feldolgozott személyes adatok kategóriái

Azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, tranzakciós adatok, termékek műszaki adatai.

V. Adatalany kategóriák

A személyes adatok alanya a személyes adatok által érintett természetes személy, konkrétan:

 • az adatkezelő munkavállalója
 • az adatkezelőnél jelentkező álláskereső
 • az adatkezelő szerződéses partnere (természetes személy - vállalkozó, nem vállalkozó)
 • az adatkezelővel előszerződéses viszonyban álló személy (megrendelés elfogadása előtt álló megrendelő, érdeklődő stb.)
 • eljárásban részt vevő személy
 • eljárásban résztvevő mellékszereplő
 • érintett személy, résztvevő
 • kérelmező
 • kérdező
 • fizető
 • címzett
 • jogosult
 • köteles
 • károsult

VI. Adatfeldolgozó és személyes adat címzett kategóriák

 • közigazgatási szervek
 • helyi közigazgatási szervek
 • közintézmények
 • bankintézetek
 • biztosítótársaságok
 • az adatkezelőnek különböző területeken szolgáltatásokat nyújtó külső személy (munkahelyi biztonság és egészségvédelem, számvitel, képzés, oktatás)

VII. A személyes adatok feldolgozásának célja és indokai

A személyes adatok feldolgozása az adatkezelőnél zajlik:

 • az adatalany hozzájárulása alapján
 • az adatalannyal kötött szerződés során
 • az adatalany kérése alapján a szerződéskötés előtt elfogadott intézkedések végzése közben
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelességek teljesítése miatt (beleértve a törvény szerinti archiválást is)
 • az adatalany vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében
 • az adatkezelő megbízása szerinti közérdekű vagy hatósági feladatok teljesítése során
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke miatt (beleértve az adatkezelő jogos érdeke alapján végzett archiválást)

A különleges személyes adat kategóriák feldolgozásának indokai

 • az adatalany kifejezett hozzájárulása
 • munkajoggal, társadalombiztosítási és szociális védelem joggal kapcsolatosan felmerülő kötelességek teljesítése
 • az adatalany vagy bármely más természetes személy életfontosságú érdekeinek védelme abban az esetben, ha az adatalany fizikai vagy jogi értelemben nem alkalmas vagy jogosult a hozzájárulását adni,
 • nyilvánvalóan az adatalany által nyilvánosságra hozott személyes adatok,
 • jogi igénye meghatározása, érvényesítése vagy védelme, illetve bírósági eljárás során
 • jelentős közérdek,
 • közérdekű, történelmi vagy tudományos kutatási, illetve statisztikai célú archiválás.

VIII: A személyes adatok feldolgozásának és védelmének módja.

A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását az adatkezelő telephelyén, székhelyén az adatkezelő egyes megbízott munkavállalói, illetve az adatfeldolgozó végzi(k). A személyes adatok feldolgozása az adatkezelési és feldolgozási biztonsági alapelvek betartása mellett számítástechnikai eszközök segítségével, nyomtatott formájú személyes adatok esetében pedig esetenként manuálisan zajlik. E célból az adatkezelő műszaki-szervezeti intézkedéseket fogadott el a személyes adatok védelme érdekében, megelőzve ezzel az illetéktelen vagy véletlenszerű hozzáférést a személyes adatokhoz, valamint az adatok módosítását, megsemmisítését vagy elvesztését, jogtalan továbbítását, feldolgozását, illetve a velük való egyéb visszaéléseket. Minden a személyes adatokhoz hozzáférést szerző személy tiszteletben tartja az adatalanyok magánéletre vonatkozó jogát, és kötelesek az érvényes adatvédelmi előírásokkal összhangban eljárni.

IX. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az érintett szerződésekben, az adatkezelő belső előírásaiban vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben feltüntetett határidőkkel összhangban a szerződésekből, jogos érdekekből és megfelelő jogszabályi előírásokból következő jogos érdekekből következő jogok és kötelességek biztosításához elengedhetetlenül szükséges időről van szó.

X. Az adatalanyok jogai

1. A GDPR 12. cikkével összhangban az adatkezelő tájékoztatja az adatalanyt a személyes adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférésre való jogról:

 • feldolgozás célja,
 • érintett személyes adat kategóriák,
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, vagy a jövőben hozzáférést nyerő címzettek vagy címzett kategóriák,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • minden rendelkezésre álló információ a személyes adatok forrásáról,
 • amennyiben nem az adatalanyoktól kerülnek beszerzésre, információk arról, hogy sor kerül-e automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is.

2. Minden adatalany, aki úgy találja vagy úgy véli, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a személyes adatait az adatalany személyes adatainak vagy magánéletének megsértésével, esetleg törvénysértő módon dolgozza fel - különösen ha a személyes adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok - a következő lépésekre jogosult:

 • Magyarázatot kérni az adatkezelőtől.
 • A kialakult állapot megszüntetését kérni az adatkezelőtől. Különösen vonatkozhat ez a személyes adatok blokkolására, kijavítására, kiegészítésére vagy törlésére.
 • Ha az adatalany kérésére indokoltnak minősül, az adatkezelő haladéktalanul megszünteti a hibás állapotot.
 • Ha az adatkezelő nem tesz eleget az adatalany kérésének, az adatalany jogosult közvetlenül a felügyeleti szervhez - Adatvédelmi Hivatalhoz - fordulni.
 • Az adatalany jogosult az indítványával előző lépések nélkül, közvetlenül a felügyeleti szervhez fordulni.

3. Az adatkezelő tömör, transzparens, érthető és könnyen hozzáférhető módon, egyszerű nyelvezetet használva nyújtja az adatalanyoknak az információkat és közléseket. Az ADATKEZELŐ írásban, megfelelő esetekben pedig elektronikusan, illetve szóban is közölheti az adatalanyokkal az információkat és közléseket, amennyiben előzetesen leellenőrizte az adott adatalany személyazonosságát.

4. Az adatkezelő az adatalanyok információnyújtással kapcsolatos kérésére indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban az ilyen irányú kérés kézhez vételétől számított 1 hónapon belül köteles reagálni. Indokolt esetekben az adatkezelő a szóban forgó időtartamot - legfeljebb 2 hónappal - meghosszabbíthatja. Az adatkezelő tájékoztatja az adatalanyt a határidő meghosszabbításáról, éspedig szintén az adatalany kérelmének kézhez vételétől számított 1 hónapon belül, és tájékoztatja az adatalanyt a meghosszabbítás okáról. Amennyiben az adatalany a tájékoztatással vagy közléssel kapcsolatos kérelmét elektronikus úton nyújtja be, az ADATKEZELŐ azokat elektronikusan bocsátja a rendelkezésére, kivéve azon eseteket, amikor az adatalany az információk átadásának más módját kéri, pl. írásban.

5. Ha az adatalany bizonyos intézkedések elfogadását (személyes adatai kijavítását, törlését, stb.) kéri az adatkezelőtől, és az adatkezelő ezeket nem hajtja végre, e tényről haladéktalanul, legkésőbb azonban az adott intézkedések foganatosítására vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az adatalanyt. A tájékoztatás feltünteti az ilyen intézkedések végre nem hajtásának okait is, valamint tájékoztatja az adatalanyt arról a tényről, hogy panasszal fordulhat az Adatvédelmi Hivatalhoz, ill. bírósághoz.

6. A tájékoztatást és közlést az adatkezelő térítésmentesen nyújtja. Abban az esetben, ha az adatalany ismételten nyújtja be a kéréseit, vagy azok nem megalapozottak, esetleg ésszerűtlenek, az adatkezelő az adatalany kérését elutasíthatja, vagy az információk és közlések átadásával, illetve a kért intézkedések foganatosításával kapcsolatosan ésszerű mértékű adminisztrációs díjat állapíthat meg. Az adatkezelőnek képesnek kell lennie alátámasztani az adatalany kérésének megalapozatlanságát vagy ésszerűtlenségét.

7. Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül az adatalanytól szerzi be, a beszerzésükkor a következőkről tájékoztatja az adatalanyt:

 • a) az adatkezelő és az adatkezelő estleges képviselőjének azonosító és kapcsolattartási adatai és elérhetőségei;
 • b) a személyes adatok feldolgozásának célja és feldolgozásuk jogi alapja;
 • c) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei abban az esetben, ha a feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei szempontjából;
 • d) a személyes adatok esetleges címzettjei vagy címzett-kategóriái;
 • e) az adatkezelő arra irányuló esetleges szándéka, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek adja át, tájékoztatás arról, hogy létezik-e vagy sem az Európai Bizottság olyan értelmű határozata, hogy a szóban forgó harmadik ország vagy nemzetközi szervezet biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét, továbbá hivatkozás az adatok vagy információk másolatainak megszerzésével kapcsolatos megfelelő garanciákra és eszközökre, illetve arról, hogy hol kerültek közzétételre a szóban forgó adatok.

8. Ha az igazságos és transzparens feldolgozás biztosításához elengedhetetlenül szükséges, az adatkezelő további információkat is az adatalany rendelkezésére bocsát, különösen a személyes adatok feldolgozásának időtartamát, esetleg az időtartam meghatározásához szükséges kritériumokat, valamint az adatalany személyes adatok kijavíttatására, töröltetésére stb. vonatkozó jogával kapcsolatos egyéb információkat.

9. Amennyiben, ha az adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az adatalanytól szerzi be, a beszerzésükkor tájékoztatja az adatalanyt a (7) bek. a), b), d) és e) betűi szerinti , valamint esetenként a (8) bek. szerinti egyéb információkról is.

10. Valahányszor ilyen előfordul, az adatkezelő tájékoztatja az adatalanyt a személyes adatok feldolgozása céljának megváltozásáról.

11. Az adatkezelő lekérésre köteles az adatalany számára igazolást adni arról, hogy feldolgozza-e az adatkezelő az őt érintő személyes adatokat, és amennyiben igen, hozzáférést biztosít az adatalany számára mindezen adatokhoz, valamint a következő információkhoz:

 • a) az adatfeldolgozás céljai;
 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • c) azon címzettek és címzett-kategóriák, akik hozzáférést nyertek vagy nyernek a személyes adatokhoz, különösen a harmadik országokban, vagy a nemzetközi szervezetekben található címzettek;
 • d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben ez nem adható meg, az adott időtartam meghatározására szolgáló kritériumok;
 • e) az adatalany személyes adatainak kijavítását vagy törlését kérni az ADATKEZELŐTŐL, vagy a feldolgozásuk korlátozását kérni, illetve kifogást emelni a feldolgozásukkal szemben;
 • f) az Adatvédelmi Hivatalnak címzett panaszok benyújtási joga;
 • g) a személyes adatok forrására vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, amennyiben azok nem az adatalanytól kerülnek beszerzésre.

12. Az adatkezelő a (11) bekezdésben megállapított kötelezettségekkel összhangban köteles az adatalany rendelkezésére bocsátani a feldolgozásra kerülő személyes adatok másolatát. Az előző mondat értelmében biztosított másolat rendelkezésre bocsátásáért az adatkezelő ésszerű kezelési díjat számíthat fel.

13. A rendszergazda köteles - mégpedig akár kiegészítő nyilatkozat kiadásával is - haladéktalanul kijavítani az adóalanyt érintő pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíteni a hiányos személyes adatokat.

14. Az adatkezelő az alábbi okok bármelyikének fennállta esetén köteles haladéktalanul kitörölni az adatalanyt érintő személyes adatokat:

 • a) a személyes adatokra az összegyűjtésük vagy feldolgozásuk indokául szolgáló célhoz többé nincs szükség
 • b) az adatalany visszavonja a hozzájárulását, amennyiben a személyes adatok e hozzájárulása alapján kerültek feldolgozásra, és a feldolgozásukra vonatkozóan nem áll fenn semmilyen további jogalap;
 • c) az adatalany kifogást emel a feldolgozással szemben, és nem léteznek a feldolgozásuk folytatása tekintetében ezt felülíró jogos érdekek;
 • d) a személyes adatok feldolgozására törvénybe ütköző módon került sor.
 • e) a személyes adatokat az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság jogrendjéből következő jogszabályi kötelességeknek való megfelelés céljával törölni kell.

15. Abban az esetben, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatalany személyes adatait, köteles azokat törölni, továbbá köteles (a rendelkezésre álló technológiákra, valamint a költségekre való tekintettel) megfelelő lépéseket foganatosítani annak érdekében, hogy tájékoztassa az adott személyes adatok többi adatkezelőjét is arról a tényről, hogy az adatalany kéri a szóban forgó személyes adatokra, azok másolataira és replikáira mutató összes hivatkozás törlését.

16. Az adatkezelő nem köteles teljesíteni a (14) és (15) bekezdés szerinti kötelességeit, amennyiben a személyes adatok feldolgozására feltétlenül szüksége van, pl. az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság jogrendjéből következő és az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelességeknek való megfeleléshez, illetve a saját jogi igényeinek meghatározásához, végrehajtásához vagy védelméhez, stb. 

17. Az adatkezelő köteles korlátozni az adatalany személyes adatainak feldolgozását, amennyiben:

 • a) az adatalany kétségbe vonja a személyes adatok pontosságát, éspedig arra az időtartamra, amelyre az adatkezelőnek ahhoz van szüksége, hogy leellenőrizhesse a személyes adatok pontosságát;
 • b) a feldolgozás jogellenes, és az adatalany elutasítja a személye adatok törlését, helyette viszont a felhasználásuk korlátozását kéri;
 • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége feldolgozandó személyes adatokra, de az adatalanynak szüksége van rájuk személyes jogi igényei meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • d) az adatalany az irányelv jelen cikkének (19) bekezdésével összhangban kifogást emelt a feldolgozással szemben, amíg ellenőrzésre nem kerül, hogy az adatkezelő feldolgozással kapcsolatos jogos érdekei felülírják az adatalany jogos érdekeit.

18. Abban az esetben, ha a rendszergazda korlátozta a személyes adatok előző bekezdés szerinti feldolgozását, e személyes adatok csak az adatalany hozzájárulásával, vagy a jogi igények meghatározása, érvényesítése, illetve védelme, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy az Európai Unió valamely tagállamának fontos közérdeke miatt dolgozhatók fel.

19. Az adatkezelő előre tájékoztatja az adatalanyt a személyes adatok (17) bekezdés szerinti korlátozásának megszüntetéséről.

20. Az adatkezelő köteles értesíteni az információk egyes címzettjeit a személyes adatok minden javításáról vagy törléséről, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásáról, kivéve azon eseteket, amikor ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az adatalany ilyen irányú igénye esetén az adatkezelő továbbá tájékoztatja az adatalanyt e címzettekről.

21. Amennyiben az adatalany kifogást emelt azon személyes adatok Tulajdonosok Közössége általi feldolgozásával szemben, amelyeket az adatkezelő a saját, vagy harmadik személy jogos érdekei céljával dolgoz fel, az adatkezelő e kifogásemelést követően nem folytatja az érintett személyes adatok feldolgozását, kivéve azon eseteket, amikor igazolja a feldolgozás olyan kiemelkedő jogos érdekeit, amelyek felülírják az adatalany érdekeit, jogait vagy szabadságjogait, illetve a jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme esetén. Az adatkezelő köteles e jogáról tájékoztatni az adatalanyt, éspedig legkésőbb az adatalannyal folytatott első kapcsolatfelvétel alkalmával.

XI. Az adatalany személyazonosságának ellenőrzése

1. Abban az esetben, ha az adatkezelő a természetes személy - adatalany olyan beadványát kapja kézhez, amelyben az az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (a továbbiakban „GDPR”) összhangban

 • a) a személyes adataihoz való hozzáférési jogát érvényesíti, és/vagy
 • b) arra vonatkozó tájékoztatás kér, hogy végzi-e az adatkezelő a GDPR rendelettel összhangban a kérelmező személyes adatainak feldolgozását, és/vagy
 • c) kéri a feldolgozásra kerülő személyes adatai másolatainak térítésmentes rendelkezésre bocsátását, és/vagy
 • d) arra vonatkozó tájékoztatás kér, hogy a személyes adatok mely kategóriáinak feldolgozására kerül sor, és/vagy
 • e) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy a személyes adatok milyen céllal kerülnek feldolgozásra, és/vagy,
 • f) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy milyen a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben ez nem adható meg, melyek az adott időtartam meghatározására szolgáló kritériumok;
 • g) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy (és milyen feltételekkel) lehet az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, feldolgozásuk korlátozását kérni, illetve hogy nyújthat-e be, az adatalany a személyes adatok feldolgozásával szemben kifogást, illetve ezt miként teheti meg, és/vagy
 • h) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy (és miként) nyújthat be az adatalany panasz a felügyelő hatóságnál, továbbá hogy ki ezen felügyelő hatóság, és/vagy,
 • i) tájékoztatást kér az adatalanyt érintő személyes adatok forrásával kapcsolatosan az összes rendelkezésre álló információról, amennyiben azokat nem közvetlenül ő bocsátotta rendelkezésre, és/vagy
 • j) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy az adatalany adatainak feldolgozására való tekintettel sor kerül-e a GDPR (22) cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az estekben továbbra is az alkalmazott eljárásra, az ilyen feldolgozás jelentőségére és a személyét érintő feltételezhető következményekre vonatkozó érdemi információkat kér, és/vagy
 • k) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy kik a jelen adatalany személyes adatainak címzettjei, illetve kéri azon kategóriák feltüntetését, amelyek hozzáférést nyertek vagy nyernek a személyes adataihoz, és/vagy
 • l) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy kik azok a harmadik országokból származó címzettek, illetve nemzetközi szervezetek, akik/amelyek rendelkezésére állnak majd az adatalany személyes adatai, és/vagy
 • m) arra vonatkozó tájékoztatást kér, hogy melyek a GDPR 46. cikke értelmében nyújtott garanciák abban az esetben, amikor a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek kerülnek átadásra,

az adatkezelő köteles a fenti kérelmek feldolgozása előtt minden esetben alaposan leellenőrizni a kérelmező személyazonosságát. Ha az adatkezelőnek kétségei vannak a kérelmező személyazonosságát illetően, annak megerősítése érdekében további kiegészítő információkat kérhet a kérelmezőtől (GDPR 12. cikk (6) bek.)

2. Az adatkezelő jogosult a kérelmező személyazonossága tekintetében felmerült kétségek esetén az illetőtől a következőket kérni:

 • a) a kérelmező hitelesített aláírásával ellátott kérelem abban az esetben, ha a kérelmező nyomtatott formában nyújtotta be a kérelmét,
 • b) elektronikus aláírással, azaz az adatüzenethez csatolt vagy azzal logikusan összekapcsolt, és az aláíró személyének egyértelmű beazonosítására szolgáló elektronikus formájú adatokkal ellátott kérelem,
 • c) a kérelem ügyfélkapun keresztüli megküldése, amennyiben a kérelmező rendelkezik ilyennel.

3. Az adatkezelő nem jogosult további információkat kérni a kérelmező személyazonosságával kapcsolatosan, különösen azokban az esetekben, amikor:

 • a) az adatkezelő a szóban forgó időszakban (azaz az adott kérelem továbbításának időpontjában) a kérelem továbbítására szolgáló e-mail címet a kérelmező személyes adataként dolgozza fel
 • b) az adatkezelő a kérelem továbbításának időpontjában feldolgozza a kérelmező telefonszámát, majd a kérelmező személyazonosságának leellenőrzése céljával e telefonszámon felhívja azt, és a kérelmezővel kötött megállapodásnak megfelelően ezután megküldi a kért információkat, vagy a kérelmező által közölt e-mail címre elektronikusan, esetleg a kérelmező által megadott postacímre írásban megküldi a személyes adatok feldolgozását érintő további tényeket,
 • c) az adatkezelőnek lehetősége nyílik a kérelmező személyazonosságának más módon történő leellenőrzésére (pl. közhiteles nyilvántartás, korábbi kommunikáció),
 • d) a kérelmező a kérelmét az adatkezelő illetékes munkatársa, vagy az adatkezelő által megbízott más személy jelenlétében személyesen nyújtja be.

XIII. Záró rendelkezések

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén felvehető a kapcsolat az erre  kijelölt munkavállalóval. Email: lucie.vitaskova@automax-group.com

A nyilatkozat az adatkezelő http://coyote.cz/tajekoztatas-szemelyes-adatok-feldolgozasarol honlapján érhető el a nyilvánosság számára.


Jelen Nyilatkozat utolsó frissítésére 2018. 05. 17-én került sor

Nahoru