Upravit stránku

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce „Vyhraj s Coyotem“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Vyhraj s Coyotem“ (dále jen „akce“).

ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je společnost AutoMax Group s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00, IČ: 43873588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Obchodní rejstřík odd. C, vložka 5548 (dále jen „organizátor“). 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ HRY

Hra probíhá na území České republiky od 24. 4. 2021 do 10. 5. 2021 00:00:01, dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“.

PODMÍNKY PRO ÚČAST VE HŘE

 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let, s trvalým bydlištěm a doručovací adresou v České republice, která je navíc uživatelem sociální sítě Facebook, dále jen „uživatel/soutěžící nebo hráč“.
 • Uživatel musí mít po celou dobu soutěže aktivní účet na Facebooku a dále musí splnit níže uvedená pravidla soutěže.
 • Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php
 • Hra je soutěžní a jsou na ni navázány výhry.
 

JAK ZÍSKAT VÝHRU

 • Základní podmínkou účasti na akci je zodpovězení soutěžní otázky do soukromých zpráv FB profilu pořadatele této soutěže. 
 • Vítězí ten, který se umístí se svou správnou odpovědí jako 5., 10. a 20. v pořadí
 • Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď v rámci 1. kola soutěže.
 

VÝHRY

 • 1. místo - Balíček produktů COYOTE v hodnotě 1 500 Kč
 • 2. místo - Balíček produktů COYOTE v hodnotě 1 000 Kč
 • 3. místo - Balíček produktů COYOTE v hodnotě 500 Kč
 

OZNÁMENÍ A ZPŮSOB DORUČENÍ VÝHER

Vítěze každé otázky vyhlásí organizátor na FB profilu https://www.facebook.com/coyote.cz 

a vyzve výherce k zaslání své kontaktní adresy a telefonního čísla do skrytých zpráv. Nebude-li účastník soutěže na tuto výzvu o zaslání adresy do třech dní reagovat, jeho výhra propadá ve prospěch výherce na dalším pořadí, kde je lhůta k reakci dvoudenní. Pokud ani tento výherce nezašle své kontaktní údaje, propadá výhra organizátorovi soutěže. Náklady na doručení hradí organizátor této soutěže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící:

a) uděluje organizátorovi soutěže svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a telefon a to za účelem realizace soutěže, na dobu 3 roky. V případě označení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl, za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (email, SMS) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to na dobu 3 let. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a automaticky. Účastník dále bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátorem soutěže. Účastník soutěže má právo písemně odvolat svůj souhlas s poskytnutím údajů u organizátora soutěže. Účastník bere na vědomí, že údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zainteresovaných do realizace soutěže či jiných marketingových akcí.

b) soutěžící uděluje organizátorovi bezúplatně právo ke sdělování osobních údajů na https://www.facebook.com/coyote.cz to konkrétně:

s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení soutěžícího a město na výherní listině s případným využitím sdělené poštovní adresy pro zaslání výhry; s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamů výherce ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a to neomezeně (územně, časově, množstevně). 

c) schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Účastník soutěže může získat maximálně jednu výhru.

 • Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

 • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.

 • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. V případě dotazů je k dispozici e-mailová adresa: marketing@automax-group.com.  

 • Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

 • Tato promo akce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžících jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem. 

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 • Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí. 

 • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce. 

 • Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. 

 • Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. 

 • Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu dosažení výsledných časů či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

 • Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

 • Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

 • Nebezpečí škody na věci přechází na výherce okamžikem převzetí ceny.

INFORMACE O PRAVIDLECH

Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí hmotným právem České republiky. 

Tato pravidla jsou považována za jediná úplná. Aktuální a úplné znění pravidel je přístupné na webové adrese k nahlédnutí na: https://www.facebook.com/coyote.cz 

 

Pravidla soutěže jsou platná od 24.4.2021.

Nahoru